Et typisk samarbejde med Thybo & Co

Se referencer Om os

Sådan kan en samarbejdsproces med Thybo & Co se ud

Thybo og Co - din miljøpartner

1. Afklaring

Hvis I ikke allerede har et klart mål med jeres grønne omstilling, eller hvis I ikke har en klar formulering af, hvad I gerne vil opnå med processen, så drøfter vi sammen jeres muligheder, før I beslutter jer for en fremgangsmåde og analyse.
Processen kan tage udgangspunkt i Thybo & Cos grønne forandringsmodel, der hjælper med at designe og vælge grønne løsninger, som passer til virksomhedens strategi, konkurrencesituation og kultur.
 
Grøn forandringsmodel

2. Analyse – dataindsamling

Analysen kan give jer viden om, hvor I har forbedringspotentialer, hvor virksomheden har de største klimapåvirkninger, men også hvor I allerede gør det godt.
Mulige analyser kan være:
 • Miljømærke gap-analyse. Analysen kortlægger, hvad I mangler i forhold til at opfylde kravene i et miljømærke som fx Green Key eller EU Blomsten.
 • Væsentlighedsanalyse. Analysen identificerer, hvor virksomheden har den største indvirkning på miljø og samfund, der også har betydning for virksomhedens forretning og interessenter.
 • CO2 screening. Screeningen kortlægger CO2 udledningen på baggrund af de største udgiftsposter i regnskabet og jeres forbrug.
 • Verdensmålsanalyse. Analysen gennemføres som et interview suppleret med forbrugsdata.
  Svarene på spørgsmålene giver et indblik virksomhedens drift, værdier, holdninger og fremtidsønsker knyttet op på verdensmålene. Analysen kan anvendes som grundlag for at lave en FN17 Bæredygtighedsprofil.
 • Energiscreening. I samarbejde med rutinerede energikonsulenter gennemgås virksomheden for potentielle energibesparelser, som præsenteres med forventede besparelser og tilbagebetalingstider samt CO2 besparelser.
 • Efterspørgselsanalyse. Vi kan sammenholde virksomhedens kundesegmenter med eksisterende målgruppeanalyser for at undersøge overlap med de grønne forbrugere. Vi kan også aktivt spørge et udvalg af virksomhedens nuværende eller potentielle kunder om deres holdning til virksomhedens grønne indsats og profil og deres betalingsvillighed for yderligere bæredygtige tiltag.
Thybo og Co - din miljøpartner
Thybo og Co - din miljøpartner

3. Valg af løsninger

I løsningsfasen understøtter vi jeres beslutning om løsninger på de identificerede udfordringer og potentialer. Det kan de helt små forbedringer, som fx vandsparere i vandhaner, eller muligheder for at opnå certificeringer og miljømærkninger m.v.
Det er afgørende for succes, at løsninger vælges og planlægges med omhu. De syv spørgsmål fra Den Grønne Forandringsmodel(indsæt link til model) guider jer til at overveje hvilke typer af grønne løsninger, som passer til virksomheden, og hvordan de skal iværksættes og forankres.
 • I hvor høj grad skal løsningen baseres på brug af teknologi?
 • I hvor høj grad skal løsningen baseres på adfærdsændringer?
 • I hvor høj grad skal løsningen forankres i organisationen gennem læring?
 • I hvor høj grad skal forandringen være mærkbar for kunderne?
 • I hvor høj grad ønskes brandingværdi?
 • Hvilke miljøgevinster ønskes?
 • Hvad må omkostningerne være?
Vi kan hjælpe med afklaringen og beregningerne og præsentere forbedringsforslagene i en Grøn Potentialeplan, som kan danne grundlag for at udvælge løsninger.
 
Grøn potentialeplan

4. Strategi

Vi er nu klar til at formulere en bæredygtighedsstrategi, der sætter rammer og retning for jeres grønne indsats. Her beskriver I, hvilke områder I vil fokusere jeres indsats omkring, og hvordan I løbende vil arbejde på at forbedre jer og mindske jeres aftryk på mennesker og miljø.
 
Bæredygtighedsstrategi

5. Implementering

Implementeringen af løsningerne skal planlægges og udføres med omhu. Vi kan hjælpe med at opstille mål og handlingsplaner for forbedringsforslagene, og vi kan hjælpe med at formulere ansøgninger og søge tilskud til de grønne investeringer. 
Der viser sig ofte et behov for kompetenceudvikling hos nøglepersoner og medarbejdere i virksomheden. Det kan fx være i form af konkret viden om emner som affaldssortering, nye miljøvenlige rengøringsmetoder eller et generelt behov for viden om hvad bæredygtighed er, og hvordan man selv kan gøre en forskel.
Thybo & Co har udviklet forskellige redskaber til kompetenceudvikling, herunder en lærings-app.
Se medarbejderapp

6. Rapportering

Hvis I har større kunder eller offentlige kunder vil de typisk være interesseret i at deres leverandører har styr på deres påvirkninger af miljø og mennesker. Derfor kan I med fordel kommunikere jeres indsats i fx en CSR-rapport, ESG-rapport, et klimaregnskab, en Verdensmålsprofil eller lignende.
 
Klimaregnskab og rapportering

7. Kommunikation af resultater

Det er vigtigt at høste gevinsterne af jeres store indsats. Derfor kan I med fordel synliggøre jeres grønne tiltag over for omverden og overfor kunder, som gerne vil træffe grønne valg. Det kan fx ske gennem kampagner på sociale medier, som har fokus på salg i forhold til jeres grønne indsatser. Eller vi kan hjælpe med at lave en pressemeddelelse, så jeres nye grønne løsninger også er kendt for jeres lokale interessenter og eventuelle bevillingsgivere. Vi kan samle det hele i en grøn kommunikationsplan.
 
Se Grøn Kommunikation